Maturitní zkoušky

Rozpis ústních maturitních zkoušek

 • [Download nenalezen]
 • [Download nenalezen]

Model maturitní zkoušky v jarním termínu školního roku 2016/2017

Podle stávající legislativy se skládá maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2017 2 povinné zkoušky
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2 povinné zkoušky
– stanovuje ředitelka školy
max. 2 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika+
max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitelka školy

Grafické znázornění maturitního modelu 2017 (model je stejný jako v roce 2016) naleznete na stránkách www.novamaturita.cz.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy školský zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., a vyhlášku č.214/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 177/2009 Sb., ve znění pozdějších novel.

Organizace maturitní zkoušky vychází ze zákona č. 82/2015 Sb., §77 – §81.

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2016/2017.

Písemné práce a didaktické testy z češtiny, cizího jazyka a matematiky opravují centrální hodnotitelé CERMAT.

Písemnou práci z cizího jazyka v profilové části opravují vyučující předmětu na Gymnáziu Čakovice.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/ty dílčí zkoušky, u které/u kterých neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v roce 2016, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci školního roku 2016/2017.

 

Důležitá data

 • 1. 12. 2016 – nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2016/2017.
 • 1. 12. 2016 – žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat ředitelce školy i posudek PUP.
 • 15. 12. 2016 – potvrzení výpisu z registrované vyhlášky: u ředitelky školy.
 • 22. 12. 2016 – zaslání výpisu z přihlášky na e-mail žáka.
 • 31. 3. 2017 – nejzazší datum, dokdy může žák předat ředitelce školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.
 • 31. 3. 2017 – termín odevzdání maturitní práce z IVT.
 • 5. dubna 2016 – písemná maturitní zkouška z cizího jazyka v profilové části MZ.
 • 11. dubna 2017 – písemná maturitní práce z českého jazyka.
 • 24. dubna 2017 – ukončení studia 6.SA+B, vydávání vysvědčení.
 • 25. dubna 2017 – 1. května 2017 – přípravný maturitní týden.
 • 2. – 9. května 2017 – písemné maturitní zkoušky společné části.
 • 16. – 18. května 2017 – ústní maturitní zkoušky 6.SA.
 • 17. – 19. května 2017 – ústní maturitní zkoušky 6.SB.
 • 16. 5. 2017 – termín uvolnění výsledků didaktických testů žákům. Výpis výsledků DT předá žákům vždy ředitelka školy, forma předání je na rozhodnutí ŘŠ.
 • Výsledky písemných prací SČ MZ budou ředitelům škol k dispozici do začátku konání ústních zkoušek SČ MZ – zasílá CERMAT.
 • 23. 5. 2017 – CERMAT – uvolnění maturitních vysvědčení škole.
 • 24. 5. 2017 – úspěšní maturanti obdrží maturitní vysvědčení – slavnostní předání.

 

Aa: Společná část maturitní zkoušky (SČMZ) povinná

předmět státní maturita termín školní maturita termín
1. český jazyk a literatura písemná práce a didaktický test 11. dubna 2017 – PP
2. – 9. května 2017 – DT
ústní zkouška 16. – 19. května 2017
2.a cizí jazyk
Aj, NJ, FJ, ŠJ, RJ
písemná práce a didaktický test 2. – 9. května 2017 ústní zkouška 16. – 19. května 2017
2.b matematika didaktický test 2. – 19. května 2017 není 16. – 19. května 2017

Ab: Společná část maturitní zkoušky (SČMZ) nepovinná – student si může vybrat až 2 předměty – jiné než u povinné zkoušky!

Cizí jazyky: angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština – stejná forma jako u povinných zkoušek jazyků
Matematika+ – pouze didaktický test jako u povinné zkoušky.


Ba: Profilová část (PFMZ) povinná

Student si vybírá 2 předměty z nabídky.

předmět forma termín odevzdání písemné práce termín ústní zkoušky
základy společenských věd ústní zkouška 16. – 19. května 2017
dějepis ústní zkouška 16. – 19. května 2017
zeměpis ústní zkouška 16. – 19. května 2017
biologie ústní zkouška 16. – 19. května 2017
chemie ústní zkouška 16. – 19. května 2017
fyzika ústní zkouška 16. – 19. května 2017
druhý cizí jazyk* kombinovaná zkouška:
písemná práce** +
ústní zkouška
5. dubna 2017 16. – 19. května 2017
matematika*** ústní zkouška 16. – 19. května 2017
informatika***** kombinovaná zkouška:
maturitní práce a obhajoba práce
ústní zkouška
31. 3. 2017 Obhajoba před komisí 16. – 19. 5. 2017
16. – 19. května 2017
dějiny umění a výtvarná výchova****
dějiny umění a hudební výchova****
kombinovaná zkouška:
maturitní práce a obhajoba práce
ústní zkouška
31. 3. 2017 Obhajoba před komisí 16. – 19. 5. 2017
16. – 19. května 2017

* jiný jazyk než v SČMZ
** písemná práce = 1/3 hodnocení – započítává se až poté, co maturant u ústní zkoušky prospěje do stupně dostatečný
*** lze si vybrat jen tehdy, není–li v SČMZ
**** jen pro třídu 6.SA – humanitní zaměření; ústní zkouška + obhajoba maturitní práce (60 % ústní zkouška + 40 % hodnocení práce + obhajoba)- dle § 25 vyhlášky 177/2009 Sb.
***** pro obě třídy – ústní zkouška + obhajoba maturitní práce (60 % ústní zkouška + 40 % hodnocení práce + obhajoba) – známka práce a obhajoby se započítává až poté, co maturant u ústní zkoušky prospěje do stupně dostatečný

Bb: Profilová část (PFMZ) nepovinná

Nepovinný předmět se nesmí shodovat s předmětem profilové části MZ.

předmět forma termín odevzdání práce termín obhajoby či ÚZ
základy společenských věd maturitní práce + obhajoba práce 31. března 2017 16. – 19. května 2017
dějepis maturitní práce + obhajoba práce 31. března 2017 16. – 19. května 2017
zeměpis maturitní práce + obhajoba práce 31. března 2017 16. – 19. května 2017
biologie maturitní práce + obhajoba práce 31. března 2017 16. – 19. května 2017
chemie maturitní práce + obhajoba práce 31. března 2017 16. – 19. května 2017
fyzika maturitní práce + obhajoba práce 31. března 2017 16. – 19. května 2017
další cizí jazyk* kombinovaná zkouška:
písemná práce** + ústní zkouška
5. dubna 2017 **
Info ***
16. – 19. května 2017
informatika maturitní práce + obhajoba práce 31- března 2017 16. – 19. května 2017

* jiný jazyk než v SČMZ a PFMZ povinné
** písemná práce = 1/3 hodnocení – započítává se až poté, co maturant u ústní zkoušky prospěje do stupně dostatečný
*** info: nepovinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit platným certifikátem mezinárodně uznávané zkoušky – viz ZKOUŠKY PROFIL 2017, minimální úroveň B1


PhDr. Daniela Hochmanová

ředitelka školy

V Praze – Čakovicích, 23. září 2016