Rok 2018 – čtvrt století s GymČakem

V sobotu 13. října 2018 jsme oslavili 25 let od založení školy.

 

Tehdy……1993

Tenkrát jsem přijela do Čakovic a nejdřív jsem si prohlédla budovu staré čakovické školy z roku 1882 – právě ji vyklidila základní škola. Pak jsem přehlédla řadu svých podřízených: 1 paní uklízečka a ½ školníka. Přečetla jsem si seznam žáků: 56 studentů 1. a 2. ročníku šestiletého studia. Přehlídka profesorského sboru se nekonala, neboť nebylo co přehlížet. Těch několik učitelů, které jsem pro výuku v těch dvou třídách potřebovala, mi půjčila paní ředitelka základní školy. Navštívila jsem Školský úřad v Praze 9, daňový úřad a úřad, který mi přidělil IČO. Všechna potřebná lejstra se mi tenkrát ještě vešla do kabelky. Pak jsme s paní uklízečkou a panem školníkem přestěhovali z půdy pár lavic, které byly ještě jakž takž k potřebě, rovněž židle a katedry a psací stůl pro paní ředitelku. Potom také trochu luxusu: z půdy místního úřadu dvě křesla a dva obrazy. A nakonec to nejnáročnější: v místnosti, které jsme honosně začali říkat ředitelna, jsme zlikvidovali vosí hnízdo a vyhnali biolitem jeho obyvatelky.

Bylo úterý 31. srpna 1993. Zítra přijdou studenti a právě zřízené čakovické gymnázium může zahájit svou činnost…

RNDr. Iva Štěpánová, ředitelka školy 1993 – 2006

 

Teď……2018

Gymnázium Čakovice byla a je škola s rodinnou atmosférou. V současné době vzdělává 270 studentů nejen z čakovického regionu, ale i z ostatních částí Prahy či z přilehlých obcí okresu Praha – východ.

Ve škole pracuje 1 ředitelka, 1 zástupkyně ředitelky, 28 pedagogů, hospodářka, účetní, školník, 3 uklízečky a 1 vrátná.

Gymnázium má k dispozici 16 učeben, 8 kabinetů a 3 kanceláře. Z učeben je 11 velkých pro 32 žáků, z toho 2 jsou zařízeny jako odborné posluchárny (Fy, Ch), další jako odborné učebny zeměpisu, dějepisu, biologie, hudební výchovy, zbývajících 5 učeben je menších (pro 16 žáků) a jsou zařízeny jako odborné učebny (jazyková učebna, jazyková laboratoř, dvě počítačové učebny, ateliér pro výuku VV a Dg). V učebnách biologie, zeměpisu a dějepisu jsou nainstalovány interaktivní tabule. V několika ostatních učebnách jsou k dispozici dataprojektory s promítacím plátnem.

V srpnu 2009 proběhla přestavba jazykové učebny ve 3. patře na multimediální učebnu na základě grantu poskytnutého MHMP. Společně se základní školou máme k užívání 2 tělocvičny, sportovní halu a venkovní hřiště.

Šestileté studium nabízí možnost výběru kvalitních studentů, zájem o něj je velký – každoročně převyšuje zájem až 3x možnosti školy.

Gymnázium nabízí široké možnosti studia cizích jazyků – vedle povinné angličtiny si studenti od prvního ročníku volí 2. cizí jazyk – v nabídce je němčina, španělština, ruština a francouzština. Cizí jazyky jsou vyučovány podle Společného evropského referenčního rámce jazyků. V posledních ročnících se povinně vyučuje také latina.

V posledních 2 ročnících studia si studenti volí odborné semináře. Tím se jejich studium profiluje, a oni se tak připravují na své další studium na vysoké škole.

Naše gymnázium poskytuje kvalitní vzdělávání všeobecného charakteru, které je důkladnou přípravou na pokračující vysokoškolské studium. Ze školy vycházejí dospělí mladí lidé, kteří jsou schopni v současném myšlenkovém chaosu najít ten správný kurs, kteří znají bohaté dějiny našeho národa, našich sousedů a velkých národů, aby si svůj životní kurs dokázali podepřít.

Během studia jsou jim vštěpovány morální zásady sice malého, ale na kulturní dědictví i kulturní dějiny velice bohatého národa. Díky své znalosti cizích jazyků jsou schopni úspěšně pokračovat ve studiu i na zahraničních vysokých školách.

Ve škole jim předáváme nejen nové poznatky, ale i potřebu vyznávat velký odkaz našich velkých lidí – být pracovitými, pravdomluvnými, cílevědomými, sebevědomými, statečnými, k sobě a silnějším náročnými, k slabším ohleduplnými – někdy i za cenu osobního příkoří.

Proto naši studenti pomáhají při charitativních sbírkách – spolupracujeme s Českým rozhlasem při sbírce Světluška, pomáháme organizaci Člověk v tísní se sbírkou na stavbu škol v Africe – tzv. Běh pro Afriku proběhl v Čakovickém parku již potřetí, přispíváme Fondu Sidus pro děti ulice. Chceme totiž, aby naši studenti nebyli lhostejní k osudu jiných lidí. I to totiž považujeme za součást všeobecného vzdělávání mladých lidí.

Gymnázium Čakovice oslavilo 13. října 2018 již 25 let od svého založení. Na přátelském setkání se potkali naši absolventi se svými učiteli, zavzpomínali na školní léta a pochlubili se svými současnými úspěchy. Činnost je již 20 let podporována městskou částí Čakovice, v jejíž budově škola sídlí. A my věříme, že MČ Čakovice na nás může být právem pyšná.

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy