Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v Praze stanovuji povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy. V Praze 31. srpna 2020. Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy  Přečíst více…

Vážení rodiče, milí žáci, rekonstrukce topení ve škole se zdárně chýlí ke konci, ze strany ministerstva zdravotnictví nejsou žádná opatření zamezující školní docházce, a tak se těšíme na 1. 9., až se v 7.55 uvidíme. Rádi bychom vás všechny ujistili, že škola podnikla nezbytná hygienická opatření dle manuálu MŠMT. V každé třídě bude k dispozici dezinfekce a úklid bude prováděn se zvýšenými hygienickými standardy. Pravidla k ochraně zdraví jsme doplnili do školního řádu, s nimi vás ve škole seznámíme. Školní řád bude k dispozici i na webových stránkách. Nejdůležitějším pravidlem pro nadcházející období je ohleduplnost k ostatním, která zahrnuje zejména to, že v případě jakéhokolivPřečíst více…

Rádi bychom vás informovali, že končí funkční období zástupcům rodičů ve školské radě. V září na prvních třídních schůzkách se budou konat volby. Více informací se dozvíte prostřednictvím třídních učitelů. Přejeme Vám hezký zbytek prázdnin.Přečíst více…

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji ředitelské volno na dny 29. a 30. 6. 2020,  důvodem je zahájení rekonstrukce topení. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6. 2020 stanovuji termín předání vysvědčení na 26. 6. v 8:30 pro všechny žáky školy. Předání se uskuteční v kmenových učebnách, žáci musí přinést čestné prohlášení o neexistenci příznaků akutního virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem, případně zletilým žákem. Vysvědčení bude možné vyzvednout i v průběhu prázdnin v úředních hodinách (vždy ve středu 9:00 – 12:00) nebo 1. 9. 2020.Přečíst více…

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.Přečíst více…

Vážení studenti, vážení rodiče, v souvislosti s uvolněním opatření vlády a ministerstva zdravotnictví od 8. června 2020 jsme připravili plán konzultací pro studenty nižších ročníků našeho gymnázia. Vzhledem k tomu, že od 1. června pořádáme jak didaktické testy maturit, tak přijímací zkoušky do prvních ročníků čtyřletého i šestiletého studia a následně ústní maturity – to vše při splnění všech hygienických opatření – zvládneme pouze krátké konzultační a třídnické hodiny. Plánujeme je na středu až pátek 10.–12. června 2020 v dopoledních hodinách. Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny podle druhého cizího jazyka (NJ/ŠJ), časový rozpis vám jde e-mailem. Vedle konzultací si každý žák vyklidí svouPřečíst více…

Dnes byly uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, emailem odeslány pozvánky ke  zkouškám. V následujících dnech budou tyto pozvánky odeslány i poštou spolu s dalšími informacemi k průběhu zkoušek. Uchazečům, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na druhé škole, bude zaslán dopis s evidenčním číslem přihlášky. Pod tímto číslem budou uchazeči uvedeni na seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů o studium.Přečíst více…