Projekt EU

Na našem gymnáziu probíhal od července 2013 projekt:

Ke kvalitnímu vzdělávání moderně a efektivně v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36390

 

Projekt byl zaměřen na inovaci výuky pomocí tabletů, částí projektu byly volnočasové aktivity zaměřené na další rozvoj vzdělávání studentů našeho gymnázia.

Ke zdárnému naplňování projektu přispívali nejen vyučující gymnázia v roli metodiků, ale i odborní lektoři z řad veřejnosti.

Činnosti byly realizovány v rámci prioritní osy OPPA 3 – Modernizace počátečního vzdělávání, s datem zahájení 1. 7. 2013 a ukončení 30. 3. 2015 v délce 21 měsíců.

Základní informace o projektu:

V rámci projektu škola nakoupila 55 ks tabletů, navýšila počet routerů.

Úspěšně podpořených žáků bylo celkem 86 – tj. žáci, kteří pracovali po dobu projektu s tablety, primárně pro ně byl vytvářen výukový materiál, zúčastnili se vzdělávacích pobytů a úspěšně tito žáci zakončili pololetí nebo konec školního roku.

Podpořeno bylo projektem celkem 220 žáků – žáci, kteří se účastnili dalších volnočasových aktivit, využívali v hodinách vytvořené DUM.

Projektem se podařilo modernizovat výuku na gymnáziu, zvýšit studijní předpoklady žáků pro studium na vysoké škole a tím zvýšit v konečném důsledku jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Podařilo se inovovat výuku v jednotlivých předmětech – byly vytvořeny metodiky a výukové materiály pro 8 předmětů český jazyk, matematika, fyzika, chemie, dějepis, základy společenských věd, biologie, zeměpis – bylo vytvořeno celkem 482 digitálních učebních materiálů a k tomu odpovídající počet metodik. Výuka bude i nadále pokračovat s vytvářením dalších – nových digitálních materiálů.

V rámci projektu byly vytvořeny materiály pro projektovou výuku „Čakovice v proměnách času“ – vzniklo 12 tabulí – obsahujících základní informace o Čakovicích – základ Čakovické stezky

Byly zorganizovány 2 vzdělávací pobyty – Západní Čechy a Jižní Morava, v celkovém počtu 7 dnů. Pro vzdělávací pobyty vznikly pracovní listy – jsou k dispozici na webu školy v sekci projekt/exkurze/pracovní listy. Každý student zpracoval téma, které se dotýkalo daného regionu, některá témata srovnávala místní region s Čakovicemi.

Veškeré materiály jsou dostupné níže v roztříděných složkách.

Zpracovala: Mgr. Štěpánka Marková

Roztříděné složky projektu najdete zde.