Grant na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

Číslo projektu: 214/2019
Název projektu: „Učíme se rádi venku.“
Poskytoval grantu: Hlavní město Praha

Projekt byl realizován v průběhu září až listopadu roku 2020. Dotace byla přidělena na vybudování záhonů pro pěstování zeleniny, bylinek a dalších rostlin, na pořízení mobiliáře pro venkovní učebnu a případně na výsadbu další zeleně. Tento projekt je prvním krokem k realizaci záměru Gymnázia Čakovice – vybudování zelené učebny. Tuto učebnu budou používat studenti našeho gymnázia především při výuce biologie a předmětů, kde to dovolí právě probíraná témata. V „zelené“ učebně bude možné též naplňovat adekvátní průřezová témata našeho školního vzdělávacího plánu. Okolí učebny, zejména záhony, se budou využívat při praktických cvičení z biologie, která se nově realizují se změnou školního vzdělávacího programu od školního roku 2019/2020.


Cesta do digitálního světa

Projekt Cesta do digitálního světa je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků (4 zapojených partnerských škol s finančním příspěvkem a jedné vzorové školy) a na sdílení příkladů dobré praxe mezi partnerskými školami a vzorovou školou za účelem rozvoje informatického myšlení dětí a žáků a rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků.
Realizace projektu bude trvat od 1. ledna 2020 do 31. prosince roku 2021. Hlavními výstupy budou metodické postupy zařazení algoritmizace, robotiky a 3D tisku do výuky, vzájemné návštěvy pedagogů ze zapojených partnerských škol, vzorové hodiny, videozáznamy z realizovaných školení, metodické materiály, technická podpora, 4 organizace ovlivněné systémovou intervencí, zlepšení vybavenosti zapojených partnerských škol i vzorové školy novou digitální technologií.


Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je Gymnázium Čakovice realizátorem projektu Společně tvoříme moderní výuku.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0014165
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Celková výše podpory činí 1 086 626 Kč.“