Výsledky přijímacích zkoušek na naše gymnázium naleznete v odkazech níže:

Čtyřleté studium

V souladu s ustanoveními § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. příspěvková organizace Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100, zastoupená ředitelkou školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázia Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 ve školním roce 2023/2024.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V souladu s § 60g zákona 561/2004 Sb. potvrdí uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v Gymnáziu Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 odevzdáním zápisového lístku ředitelce Gymnázia Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním, tj. do 16. 5. 2023 včetně. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Gymnáziu Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100.

Zápisový lístek můžete odevzdat v kanceláři školy v době od 7.15 do 15.00 nebo prostřednictvím poštovní služby. Spolu se zápisovým lístkem odevzdá uchazeč i návratku (viz přiložený soubor) k výběru druhého cizího jazyka.

Pozn.: Prosíme rodiče těch uchazečů, kteří nenastoupí na naši školu, aby byli tak laskaví a požádali elektronicky o zastavení správního řízení o přijetí ke studiu na našem gymnáziu. Emailová adresa: jaromira.plzakova@gymcak.cz. Takto uvolníte místo uchazečům, kteří dle aktuálního pořadí nemohou být přijati. Děkujeme za tuto dobrovolnou žádost.