Výsledky přijímacích zkoušek na naše gymnázium naleznete v odkazech níže:

Šestileté studium

V souladu s ustanoveními § 59, § 60d a násl., § 165 odst. 2 písm. f)  a § 183 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a dále v souladu s ustanovením § 16 zákona 135/2020 Sb. příspěvková organizace Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100, zastoupená ředitelkou školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázia Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 ve školním roce 2020/2021.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V Praze dne 17. června 2020.

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy