Přípravné kurzy 2020

Gymnázium Čakovice každoročně nabízí zájemcům o studium na střední škole přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.

Přípravný kurz se skládá z šesti setkání, na každém je 60 minut věnováno matematice a 60 minut českému jazyku, mezi bloky je 15 minutová přestávka. Probíráme a opakujeme všechna klíčová témata, která se u jednotných přijímacích zkoušek objevují. Účastníci kurzu dostanou studijní materiály k procvičování a opakování (ty jsou účastníkovi k dispozici i v případě, kdy se nemůže např. z důvodů nemoci dané lekce zúčastnit).

 

Termíny přípravných kurzů:

  • pondělí 20. ledna 2020 od 15:30 do 17:45
  • pondělí 27. ledna 2020 od 15:30 do 17:45
  • pondělí 3. února 2020 od 15:30 do 17:45
  • pondělí 10. února 2020 od 15:30 do 17:45
  • pondělí 17. února 2020 od 15:30 do 17:45
  • pondělí 2. března 2020 od 15:30 do 17:45

 

Kapacita přípravných kurzů pro rok 2020 je naplněna, příjem přihlášek je proto uzavřen.

 

Cena za přípravný kurz (tj. za 6 setkání po dvou 60 minutových lekcích plus studijní materiály z matematiky a českého jazyka) je 2000 Kč. Kurzovné se hradí převodem na účet školy č. 2003400009/6000, jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu, do poznámky uveďte jméno účastníka kurzu.

Na přípravné kurzy navazují tréninkové přijímačky nanečisto, o kterých se více dozvíte zde.

Témata přípravných kurzů: český jazyk

Termín Šestileté / čtyřleté studium
20. 1. 2020 Pravopis – shoda podmětu s přísudkem; práce s textem
27. 1. 2020 Tvarosloví – slovní druhy, mluvnické kategorie; literární výchova
3. 2. 2020 Pravopis – ě/je, ú/ů, předpony s-, z-, vz- tvoření slov; práce s textem
10. 2. 2020 Synonyma, antonyma, význam slov; práce s textem; literární výchova
17. 2. 2020 Skladba – věta jednoduchá, větné členy; práce s textem
2. 3. 2020 Skladba – souvětí, vedlejší věty; literární výchova

Témata přípravných kurzů: matematika

Termín Šestileté studium Čtyřleté studium
20. 1. 2020 Zlomky, desetinná čísla, záporná čísla, číselné výrazy Číselné výrazy, lineární rovnice
27. 1. 2020 Složitější výrazy, dělitelnost, grafy Geometrie – plochy a objemy, úhly, trojúhelníky, prostorová představivost
3. 2. 2020 Přímá, nepřímá úměra, trojčlenka, jednotky Jednotky, procenta
10. 2. 2020 Jednotky – závěr, procenta Geometrie – souměrnosti, souřadný systém
17. 2. 2020 Geometrie – souměrnosti, konstrukce Výrazy s proměnnou, dělitelnost, grafy, tabulky
2. 3. 2020 Geometrie – plochy a objemy, úhly Přímá, nepřímá úměra, poměr