Maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

A: Společná část maturitní zkoušky

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1) český jazyk a literatura,

2) cizí jazyk nebo matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu viz https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle 2) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

 

předmět společná část MZ
termín
1) český jazyk a literatura didaktický test 3. – 7. 5. 2021 25. 5. 2021
2.a) cizí jazyk
Aj, NJ, ŠJ
didaktický test 3. – 7. 5. 2021 24. 5. 2021
2.b) matematika didaktický test 3. – 7. 5. 2021 24. 5. 2021

 

B: Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.

Aktualizováno dne 3. 2.

předmět Profilová část MZ termín váha rozsah časová dotace
1) český jazyk a literatura ústní zkouška 17. – 21. 5. 2021
1. – 8. 6. 2021
100 % Vlastní seznam 25 knih ze školního seznamu děl Příprava 15 minut
Zkouška 15 minut
2) cizí jazyk
Aj, NJ, ŠJ
ústní zkouška 17. – 21. 5. 2021
1. – 8. 6. 2021
100 % Řízený rozhovor s využitím pracovního listu Příprava 15 minut
Zkouška 15 minut

 

Další informace ke zkoušce z Čj a Cj:

Vlastní seznam děl bude vytvořen dle následujících pravidel:
Alespoň dvěma díly bude zastoupena poezie, próza i drama. Minimálně 5 děl musí být díla autorů do konce 19. stol., z toho alespoň 1 z nich dílo autora do konce 18. stol. Od jednoho autora mohou být zastoupena max. 2 díla.
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Při konání písemné práce z Čj má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Pro písemnou práci z Čj ředitelka školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov.
Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 3 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky, žák si jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.

Dále si žák vybírá 2 předměty z nabídky:

  předmět forma termín zkoušky
3) základy společenských věd ústní zkouška 17. – 21. 5. 2021 1. – 8. 6. 2021
dějepis ústní zkouška 17. – 21. 5. 2021 1. – 8. 6. 2021
zeměpis ústní zkouška 17. – 21. 5. 2021 1. – 8. 6. 2021
biologie ústní zkouška 17. – 21. 5. 2021 1. – 8. 6. 2021
chemie ústní zkouška 17. – 21. 5. 2021 1. – 8. 6. 2021
fyzika ústní zkouška 17. – 21. 5. 2021 1. – 8. 6. 2021
cizí jazyk* ústní zkouška

písemná práce

17. – 21. 5. 2021 1. – 8. 6. 2021

3. – 7. 5. 2021

matematika** ústní zkouška 17. – 21. 5. 2021 1. – 8. 6. 2021
informatika ústní zkouška 17. – 21. 5. 2021 1. – 8. 6. 2021

* jiný jazyk než v SČMZ; parametry zkoušky jsou stejné jako v B: 2)
** lze si vybrat jen tehdy, není–li v SČMZ

Žák se může v profilové části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle B: 3). Nepovinný předmět se nesmí shodovat s předmětem profilové části MZ.

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2020/2021 jsou k nahlédnutí zde.

Přehled povolených pomůcek MZ 2021 je k nahlédnutí zde.

Žák je povinen se přihlásit k jarnímu termínu MZ v posledním ročníku studia, a to i v případě,
že předpokládá, že z jakýchkoliv důvodů poslední rok studia neukončí.

________________________________________
Mgr. Iva Nosková
ředitelka školy
V Praze – Čakovicích, 1. října 2020; aktualizováno dne 3. 2. 2021 26. 3. 2021