Model maturitní zkoušky v jarním termínu školního roku 2018/2019

Podle stávající legislativy se skládá maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2018 2 povinné zkoušky
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2 povinné zkoušky
– stanovuje ředitelka školy
max. 2 nepovinné zkoušky
– z nabídky:
cizí jazyk, matematika+
max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanovuje ředitelka školy

Grafické znázornění maturitního modelu naleznete na stránkách www.novamaturita.cz.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy školský zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., a vyhlášku č.214/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 177/2009 Sb., ve znění pozdějších novel.

Organizace maturitní zkoušky vychází ze zákona č. 82/2015 Sb., §77 – §81.

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2018/2019.

Písemné práce a didaktické testy z češtiny, cizího jazyka a matematiky opravují centrální hodnotitelé CERMAT.

Písemnou práci z cizího jazyka v profilové části opravují vyučující předmětu na Gymnáziu Čakovice.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/ty dílčí zkoušky, u které/u kterých neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v roce 2018, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci školního roku 2018/2019.

 

Důležitá data

 • 1. 12. 2018 – nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2017/2018.
 • 1. 12. 2018 – žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat ředitelce školy i posudek PUP ne starší 3 měsíců.
 • 15. 12. 2018 – potvrzení výpisu z registrované vyhlášky: u třídní učitelky nebo u ředitelky školy.
 • 22. 12. 2018 – zaslání výpisu z přihlášky na e-mail žáka.
 • 31. 3. 2019 – nejzazší datum, dokdy může žák předat ředitelce školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl k ústní zkoušce z ČJL.
 • dle JZS – písemná maturitní práce z českého jazyka a písemná práce z cizího jazyka ve společné části MZ
 • 30. dubna 2019 – ukončení studia 6.S a 4.A, vydávání vysvědčení.
 • 2. – 9. května 2019 – písemné maturitní zkoušky společné části.
 • 20. – 24. května 2019 – ústní maturitní zkoušky 6.S
 • 20. – 24. května 2019 – ústní maturitní zkoušky 4.A
 • 18. 5. 2019 – termín uvolnění výsledků didaktických testů pro žáky. Výpis výsledků DT předá žákům vždy ředitelka školy, forma předání: e-mailem ihned po uvolnění výsledků, písemně při zahájení ústních MZ.
 • Výsledky písemných prací SČ MZ budou ředitelům škol k dispozici do začátku konání ústních zkoušek SČ MZ – zasílá CERMAT.
 • 28. 5. 2019 – CERMAT – uvolnění maturitních vysvědčení škole.
 • 29. 5. 2019 – úspěšní maturanti obdrží maturitní vysvědčení – slavnostní předání.
 • 25. 6. 2019 – termín podání přihlášky k podzimnímu termínu
 • 30. 6. 2019 – odevzdání vlastního seznamu literárních děl

Žák je povinen se přihlásit k jarnímu termínu MZ v posledním ročníku studia, a to i v případě,
že předpokládá, že z jakýchkoliv důvodů poslední rok studia neukončí.

 

Aa: Společná část maturitní zkoušky (SČMZ) povinná

předmět společná část MZ
termín společná část MZ termín
1. český jazyk a literatura písemná práce a didaktický test dle JZS – PP
10. a 11. dubna 2019
ústní zkouška 20. – 24. května 2019
2.a cizí jazyk
Aj, NJ, ŠJ, RJ
písemná práce a didaktický test 10. a 11. dubna 2019 ústní zkouška 20. – 24. května 2019
2.b matematika didaktický test 2. – 9. května 2019 není není

Ab: Společná část maturitní zkoušky (SČMZ) nepovinná – student si může vybrat až 2 předměty – jiné než u povinné zkoušky!

Cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština, španělština – stejná forma jako u povinných zkoušek jazyků
Matematika+ – pouze didaktický test jako u povinné zkoušky.


Ba: Profilová část (PFMZ) povinná

Student si vybírá 2 předměty z nabídky.

předmět forma termín zkoušky
základy společenských věd ústní zkouška 20. – 24. května 2019
dějepis ústní zkouška 20. – 24. května 2019
zeměpis ústní zkouška 20. – 24. května 2019
biologie ústní zkouška 20. – 24. května 2019
chemie ústní zkouška 20. – 24. května 2019
fyzika ústní zkouška 20. – 24. května 2019
cizí jazyk* ústní zkouška

písemná zkouška

20. – 24. května 2019

12. – 17. dubna 2019

matematika** ústní zkouška 20. – 24. května 2019
informatika ústní zkouška 20. – 24. května 2019

* jiný jazyk než v SČMZ; písemná zkouška obsahuje slohovou práci o délce 200-250 slov, čas na vypracování je 90 minut
** lze si vybrat jen tehdy, není–li v SČMZ

Bb: Profilová část (PFMZ) nepovinná

Nepovinný předmět se nesmí shodovat s předmětem profilové části MZ.

předmět forma termín obhajoby či zkoušky
základy společenských věd ústní zkouška 20. – 24. května 2019
dějepis ústní zkouška 20. – 24. května 2019
zeměpis ústní zkouška 20. – 24. května 2019
biologie ústní zkouška 20. – 24. května 2019
chemie ústní zkouška 20. – 24. května 2019
fyzika ústní zkouška 20. – 24. května 2019
cizí jazyk* ústní zkouška

písemná zkouška

20. – 24. května 2019

12. – 17. dubna 2019

informatika ústní zkouška 20. – 24. května 2019

* jiný jazyk než v SČMZ a PFMZ povinné; písemná zkouška obsahuje slohovou práci o délce 200-250 slov, čas na vypracování je 90 minut

 

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2018/2019 ke stažení zde.


Mgr. Iva Nosková

ředitelka školy

V Praze – Čakovicích, 7. září 2018