Maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

A: Společná část maturitní zkoušky

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1) český jazyk a literatura,

2) cizí jazyk nebo matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle 2) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

předmět společná část MZ termín
1) český jazyk a literatura didaktický test 2. – 7. 5. 2024
2.a) cizí jazyk
AJ, NJ, ŠJ
didaktický test 2. – 7. 5. 2024
2.b) matematika didaktický test 2. – 7. 5. 2024

B: Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.

předmět Profilová část MZ termín váha rozsah časová dotace
1) český jazyk a literatura ústní zkouška 27. – 31. 5. 2024 60 % Vlastní seznam 25 knih ze školního seznamu děl Příprava 15 min., zkouška 15 min.
písemná zkouška 15. 4. 2024 od 14:00 40 % min 250 slov 110 minut
2) cizí jazyk
AJ, NJ, ŠJ
ústní zkouška 27. – 31. 5. 2024 60 % Řízený rozhovor s využitím PL Příprava 15 min., zkouška 15 min.
písemná zkouška Aj: 12. 4. 2024 od 14:00

Nj, Šj: 17. 4. 2024 od 14:00

40 % min 200 slov 90 minut

Další informace ke zkoušce z ČJ a CJ:

Vlastní seznam děl bude vytvořen dle následujících pravidel:
Alespoň dvěma díly bude zastoupena poezie, próza i drama. Minimálně 5 děl musí být díla autorů do konce 19. stol., z toho alespoň 1 z nich dílo autora do konce 18. stol. Od jednoho autora mohou být zastoupena max. 2 díla.
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Při konání písemné práce z ČJ má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Pro písemnou práci z ČJ ředitelka školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov.
Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 3 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky, žák si jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu s § 81 odstavec 7 zákona č. 561/2004 Sb. se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Nahradit lze tedy profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.
Na základě § 19a vyhlášky 177/2009 Sb. lze zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro anglický jazyk a na úrovni B1 pro druhý cizí jazyk. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žádost ke stažení zde.

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, kterými lze v roce 2024 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona zde.
https://maturita.cermat.cz/files/files/ZKOUSKY_PROFIL_2024.pdf

Dále si žák vybírá 2 předměty z nabídky:

  předmět forma termín zkoušky
3) základy společenských věd ústní zkouška 27. – 31. 5. 2024
dějepis ústní zkouška 27. – 31. 5. 2024
zeměpis ústní zkouška 27. – 31. 5. 2024
biologie ústní zkouška 27. – 31. 5. 2024
chemie ústní zkouška 27. – 31. 5. 2024
fyzika ústní zkouška 27. – 31. 5. 2024
cizí jazyk* ústní zkouška

písemná práce

27. – 31. 5. 2024

12., 17. 4. 2024

matematika** ústní zkouška 27. – 31. 5. 2024
informatika ústní zkouška 27. – 31. 5. 2024

* jiný jazyk než v SČMZ; parametry zkoušky jsou stejné jako v B: 2)
** lze si vybrat jen tehdy, není–li v SČMZ

Žák se může v profilové části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle B: 3). Nepovinný předmět se nesmí shodovat s předmětem profilové části MZ.

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2023/2024 k nahlédnutí zde.

Přehled povolených pomůcek MZ 2024 k nahlédnutí zde.

Žák je povinen se přihlásit k jarnímu termínu MZ v posledním ročníku studia, a to i v případě,
že předpokládá, že z jakýchkoliv důvodů poslední rok studia neukončí.

________________________________________
Mgr. Iva Nosková
ředitelka školy
V Praze – Čakovicích, 12. září 2023