Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

A: Společná část maturitní zkoušky

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1) český jazyk a literatura,

2) cizí jazyk nebo matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle 2) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

 

předmět společná část MZ termín
1) český jazyk a literatura didaktický test 2. – 5. 5. 2023
2.a) cizí jazyk
AJ, NJ, ŠJ
didaktický test 2. – 5. 5. 2023
2.b) matematika didaktický test 2. – 5. 5. 2023

 

B: Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.

předmět Profilová část MZ termín váha rozsah časová dotace
1) český jazyk a literatura ústní zkouška 16. – 26. 5. 2023 60 % Vlastní seznam 25 knih ze školního seznamu děl Příprava 15 min., zkouška 15 min.
písemná zkouška od 1. 4. 2023 40 % min 250 slov 110 minut
2) cizí jazyk
AJ, NJ, ŠJ
ústní zkouška 16. – 26. 5. 2023 60 % Řízený rozhovor s využitím PL Příprava 15 min., zkouška 15 min.
písemná zkouška od 1. 4. 2023 40 % min 200 slov 90 minut

 

Další informace ke zkoušce z ČJ a CJ:

Vlastní seznam děl bude vytvořen dle následujících pravidel:
Alespoň dvěma díly bude zastoupena poezie, próza i drama. Minimálně 5 děl musí být díla autorů do konce 19. stol., z toho alespoň 1 z nich dílo autora do konce 18. stol. Od jednoho autora mohou být zastoupena max. 2 díla.
Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Při konání písemné práce z ČJ má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Pro písemnou práci z ČJ ředitelka školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.
Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov.
Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví 3 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky, žák si jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.

 

Dále si žák vybírá 2 předměty z nabídky:

  předmět forma termín zkoušky
3) základy společenských věd ústní zkouška 16. – 26. 5. 2023
dějepis ústní zkouška 16. – 26. 5. 2023
zeměpis ústní zkouška 16. – 26. 5. 2023
biologie ústní zkouška 16. – 26. 5. 2023
chemie ústní zkouška 16. – 26. 5. 2023
fyzika ústní zkouška 16. – 26. 5. 2023
cizí jazyk* ústní zkouška

písemná práce

16. – 26. 5. 2023

Od 1. 4. 2023

matematika** ústní zkouška 16. – 26. 5. 2023
informatika ústní zkouška 16. – 26. 5. 2023

* jiný jazyk než v SČMZ; parametry zkoušky jsou stejné jako v B: 2)
** lze si vybrat jen tehdy, není–li v SČMZ

Žák se může v profilové části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle B: 3).

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období školního roku 2022/2023 k nahlédnutí zde.

Přehled povolených pomůcek MZ 2023 k nahlédnutí zde.

Žák je povinen se přihlásit k jarnímu termínu MZ v posledním ročníku studia, a to i v případě,
že předpokládá, že z jakýchkoliv důvodů poslední rok studia neukončí.

________________________________________
Mgr. Iva Nosková
ředitelka školy
V Praze – Čakovicích, 30. září 2022