Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, první kolo přijímacího řízení.

Ve školním roce 2024/2025 škola otevře 1 třídu prvního ročníku šestiletého studia pro žáky 7. tříd ZŠ (30 žáků) a 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia jazyků pro žáky z 9. tříd (30 žáků).

Kód a obor vzdělání:

 • Šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium
 • Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium

Přihláška ke studiu na SŠ musí být podána do 20. 2. 2024.

Veškeré informace ke způsobu podání přihlášek najdete na webu:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

V 1. kole přijímacího řízení uvádí uchazeč na přihlášce 3 školy, jejichž pořadí odráží preferenci výběru. Součástí přihlášky je i uvedení výsledků za předchozí vzdělávání v aktuálním a minulém školním roce. Potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče nevyžadujeme.

Termíny přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium:

 • 1. termín – 12. 4. 2024
 • 2. termín – 15. 4. 2024

šestileté studium:

 • 1. termín – 16. 4. 2024
 • 2. termín – 17. 4. 2024

Poznámka: výsledky se zpracovávají za oba termíny společně, uchazeči bude započten lepší výsledek z každého testu.

Uchazeč, který se ze závažného důvodu nedostaví na jednotné písemné zkoušky, musí být písemně omluven nejpozději do 3 dnů od data konání zkoušky. Náhradní termíny přijímacích zkoušek 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024.

Kritéria přijímacího řízení na Gymnáziu Čakovice

 • Do 1. ročníku čtyřletého studia bude přijato 30 žáků, do 1. ročníku šestiletého studia bude přijato 30 žáků.
 • Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku. Podrobnosti viz https://www.cermat.cz/
 • Podmínkou pro přijetí je získání alespoň 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a alespoň 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.
 • Ředitelka školy stanoví pořadí žáků dle získaných bodů, uchazeč může získat nejvýše 120 bodů dle následujících pravidel:
  • Jednotná přijímací zkouška z matematiky – max. 50 bodů
  • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
  • Prospěch ze ZŠ – max. 15 bodů
  • Umístění v okresních kolech předmětových olympiád a soutěží v cizích jazycích vyhlášených MŠMT – max. 5 bodů
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč přiloží k přihlášce.
 • Uchazeč, který získal předchozí vzdělání mimo ČR, musí k přihlášce doložit vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky v originálním znění (nebo jejich ověřené kopie) a současně úředně ověřený překlad do českého jazyka. Zahraniční vysvědčení uchazeče bude přepočteno na klasifikaci stanovenou § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb. podle způsobu klasifikace konkrétní školy v zahraničí. Při přijímacím řízení se mu na základě žádosti promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem (kritéria zde).
 • Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem (kritéria zde). Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Hodnocení ZŠ

 • Hodnocen bude průměr známek z 8. třídy a první pololetí 9. třídy u uchazeče o čtyřleté studium, průměr známek z 6. třídy a první pololetí 7. třídy u uchazeče o šestileté studium.
 • Uchazeč, který předkládá vysvědčení za 2. pololetí 2019/2020, za které nemůže být hodnocen, bude hodnocen duplicitním započítáním 1. pololetí 2019/2020.
Průměr známek Body za pololetí
1,0 5
1,01 – 1,5 3
1,51 a horší 0
 • Snížená známka z chování v libovolném pololetí – nebudou přiděleny žádné body za hodnocení ZŠ

Hodnocení umístění v předmětových olympiádách a soutěžích v cizích jazycích vyhlášených MŠMT

 • Body budou přiděleny za 1. až 5. místo v okresním kole olympiády z M, Čj, Z, D, Ch, F, Bi a za 1. až 5. místo v okresním kole soutěže v Aj, Nj, Šj, Fj a Rj. Akceptujeme pouze výše uvedené soutěže typu A, které MŠMT vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel.
1. místo 5 bodů
2. místo 4 body
3. místo 3 body
4. místo 2 body
5. místo 1 bod
 • Lze získat maximálně 5 bodů.
 • Nejzazší termín konání soutěže je 30. 3. 2024.
 • Podklady pro udělení bodů doložte nejpozději do 20. 4. 2024.

Postup v případě shodného počtu bodů více uchazečů:

U uchazečů se stejným počtem bodů bude pořadí stanoveno na základě následujících kritérií uplatněných v tomto pořadí:

 1. vyšší celkový počet bodů za oba testy;
 2. vyšší počet bodů za test z matematiky;
 3. lepší výsledek v otevřených úlohách v testu z matematiky;
 4. lepší výsledek v otevřených úlohách v testu z ČJL;
 5. lepší výsledek v testu z matematiky v komplexu úloh D (nestandardní úlohy a problémy);
 6. lepší výsledek v testu českého jazyka a literatury v komplexu úloh C (porozumění textu);
 7. lepší výsledek v testu z matematiky v komplexu úloh B (závislosti a vztahy, čtení a třídění informací, práce s daty);
 8. lepší výsledek v testu českého jazyka a literatury v komplexu úloh B (morfologie, syntaxe, slovotvorba, lexikologie a sémantika);
 9. lepší výsledek v testu z matematiky v komplexu úloh C (geometrie v rovině a prostoru);
 10. lepší výsledek v testu českého jazyka a literatury v komplexu úloh D (literární, komunikační a slohová výchova);
 11. lepší výsledek v testu z matematiky v komplexu úloh A (čísla a početní operace);
 12. lepší výsledek v testu českého jazyka a literatury v komplexu úloh A (pravidla českého pravopisu).

Oznámení o ukončení dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

V řízení zahájeném podáním žádosti o přijetí sdělujeme, že dne 9.5.2024 v 23:59 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uchazeči a jejich zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Můžete tak učinit do 14. 5.2024, pokud možno tak však učiňte, co nejdříve, neboť již dne následujícího bude vydáno rozhodnutí. S kompletním spisem je možné se seznámit od 10.5.2024 do  14.5.2024. Pokud budete chtít do spisu nahlédnout, tak je to možné v kanceláři školy v době od 7:00 – 15:00. Termín Vaší případné návštěvy si je nutné předem domluvit na telefonním čísle 283931391, pokud byste se nedovolali, pak na emailu  jaromira.plzakova@gymcak.cz. Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno. Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.

 

Ředitelka školy má právo do 31. ledna 2024 změnit některá kritéria přijímacího řízení.

 

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy

V Praze dne 5. 1. 2024