Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění,  první kolo přijímacího řízení.

Ve školním roce 2019/2020 škola otevře 1 třídu prvního ročníku šestiletého studia s rozšířenou výukou informatiky a jazyků pro žáky 7. tříd ZŠ (30 žáků) a 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia s rozšířenou výukou jazyků pro žáky z 9. tříd (30 žáků).

Kód a obor vzdělání:

Šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium

Přihláška ke studiu:

Přihláška musí být podána prostřednictvím formuláře platného pro školní rok 2019/2020

do 1. 3. 2019

Přihlášky ke studiu se přijímají v kanceláři školy. Kancelář je otevřena v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 7.00 do 15.30, ve středu do 16.30, v pátek do 15.00.

V době prázdnin (1. 2. a od  18. – 22. 2.) je kancelář otevřena od 8.00 do 14.00.

Přihlášku lze též zaslat poštou, případně prostřednictvím datové schránky zřízené pouze pro doručování fyzické osobě – zákonnému zástupci.

NEPOŽADUJEME lékařské potvrzení!

Odkaz pro stažení přihlášky:

Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy, přičemž jednotné testy pak bude uchazeč skládat na obou školách v pořadí, které uvede na přihlášce. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné.

V případě, že je zákonný zástupce jako fyzická osoba majitelem datové schránky, pak je třeba ID datové schránky taktéž v přihlášce uvést. V opačném případě napište do kolonky „Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení“  informaci „Nemám datovou schránku + podpis“.

 

Termíny přijímacích zkoušek

šestileté studium:

 1. termín – 16. 4. 2019, ve škole uvedené na přihlášce jako 1. v pořadí
 2. termín – 17. 4. 2019, ve škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí

čtyřleté studium:

 1. termín – 12. 4. 2019, ve škole uvedené na přihlášce jako 1. v pořadí
 2. termín – 15. 4. 2019, ve škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí

 

Poznámka: oba termíny jsou rovnocenné, výsledky se zpracovávají za oba termíny společně, uchazeči bude započten lepší výsledek z každého testů.

Uchazeč, který se ze závažného důvodu nedostaví na jednotné písemné zkoušky, musí být písemně omluven nejpozději do 3 dnů od data konání zkoušky. Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou 13. a 14. 5. 2019

Uchazečům bude nejpozději 14 dní před konáním písemné zkoušky odeslána na adresu zákonného zástupce pozvánka s podrobnými informacemi a kódem, pod kterým budou zveřejněny výsledky uchazeče.

 

Informace o přijetí či nepřijetí uchazeče

Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí bude možné vyzvednout ve škole i osobně.

Kritéria přijímacího řízení na Gymnáziu Čakovice

 • Do 1. ročníku čtyřletého i šestiletého studia bude přijato 30 žáků.
 • Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku. Podrobnosti viz https://www.cermat.cz/
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč přiloží k přihlášce.
 • Uchazeč, který získal předchozí vzdělání mimo ČR, musí k přihlášce doložit úřední překlad posledních dvou vysvědčení. Při přijímacím řízení se mu na základě žádosti promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem – kritéria rozhovoru ke stažení zde.
 • Podmínkou pro přijetí je získání alespoň 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a alespoň 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.
 • Ředitelka školy stanoví pořadí žáků dle získaných bodů, uchazeč může získat nejvýše 130 bodů dle následujících pravidel:

Jednotná přijímací zkouška z matematiky – max. 50 bodů

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů

Hodnocení ze ZŠ – max. 30 bodů

Hodnocení ZŠ

Hodnocen bude průměr známek a chování v každém pololetí bez započtení klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení. Hodnotíme obě pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy u uchazeče o čtyřleté studium, obě pololetí 6. třídy a první pololetí 7. třídy u uchazeče o šestileté studium.

Průměr známek Body za pololetí
1,0 10
1,01 – 1,5 6
1,51 – 1,79 3
1,8 a horší 0
snížená známka z chování v libovolném pololetí 0 bodů za hodnocení ze ZŠ
 • Pokud se na hranici počtu přijímaných uchazečů objeví dva nebo více uchazečů se shodným bodovým hodnocením, bude přijat uchazeč s lepším výsledkem přijímací zkoušky, v případě další shody s lepším výsledkem testu z matematiky.

 

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy

V Praze, dne 29. 1. 2019