Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, první kolo přijímacího řízení.

Ve školním roce 2020/2021 škola otevře 1 třídu prvního ročníku šestiletého studia pro žáky 7. tříd ZŠ (30 žáků) a 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia jazyků pro žáky z 9. tříd (30 žáků).

Kód a obor vzdělání:

Šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium

Přihláška ke studiu:

Přihláška musí být podána prostřednictvím formuláře platného pro školní rok 2020/2021

do 1. 3. 2020

Přihlášku lze zaslat poštou nebo odevzdat v kanceláři školy v Po – Čt  od 7.15 do 15.30 hodin, v Pá do 15.00 hodin.

V době prázdnin (24. – 28. 2.) je kancelář otevřena od 8.00 do 14.00.

Na přihlášce uchazeč může uvést až dvě školy, přičemž jednotné testy pak bude uchazeč skládat na obou školách v pořadí, které uvede na přihlášce. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. V případě, že je zákonný zástupce jako fyzická osoba majitelem datové schránky, pak je třeba ID datové schránky taktéž v přihlášce uvést.

Termíny přijímacích zkoušek

čtyřleté studium:

 1. termín – 14. 4. 2020, ve škole uvedené na přihlášce jako 1. v pořadí
 2. termín – 15. 4. 2020, ve škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí

Termín vyhlášený MŠMT: 8. 6. 2020

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

šestileté studium:

 1. termín – 16. 4. 2020, ve škole uvedené na přihlášce jako 1. v pořadí
 2. termín – 17. 4. 2020, ve škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí

Termín vyhlášený MŠMT: 9. 6. 2020

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

Poznámka: oba termíny jsou rovnocenné, výsledky se zpracovávají za oba termíny společně, uchazeči bude započten lepší výsledek z každého testu.

Uchazeč, který se ze závažného důvodu nedostaví na jednotné písemné zkoušky, musí být písemně omluven nejpozději do 3 dnů od data konání zkoušky. Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou 13. a 14. 5. 2020

Náhradní termín: 23. 6. 2020

Uchazečům bude nejpozději 14 dní před konáním písemné zkoušky odeslána na adresu zákonného zástupce pozvánka s podrobnými informacemi a kódem, pod kterým budou zveřejněny výsledky uchazeče.

Informace o přijetí či nepřijetí uchazeče

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí o nepřijetí. Po doručení rozhodnutí o nepřijetí lze ve lhůtě tří pracovních dní podat odvolání. Odvolání je třeba podat písemně ředitelce školy.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.
Ředitelka školy může vydat nové rozhodnutí podle správního řádu. Tak bude umožněno přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) v platném znění, máte před vydáním rozhodnutí právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Využijete-li tohoto práva, můžete tak učinit na Gymnáziu Čakovice, Praha 9, náměstí 25. března 100, v termínu 16. 6. 2020 (4leté studium) a 17. 6. 2020 (6leté studium) v době od 8.00 do 11.00 hod. v kanceláři školy. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 283 931 391.

Kritéria přijímacího řízení na Gymnáziu Čakovice

 • Do 1. ročníku čtyřletého i šestiletého studia bude přijato 30 žáků.
 • Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku. Podrobnosti viz https://www.cermat.cz/
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč přiloží k přihlášce.
 • Uchazeč, který získal předchozí vzdělání mimo ČR, musí k přihlášce doložit vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky v originálním znění (nebo jejich ověřené kopie) a současně úředně ověřený překlad do českého jazyka. Při přijímacím řízení se mu na základě žádosti promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ředitelka školy vytvoří pořadí těchto uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.
 • Podmínkou pro přijetí je získání alespoň 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a alespoň 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.
 • Ředitelka školy stanoví pořadí žáků dle získaných bodů, uchazeč může získat nejvýše 120 bodů dle následujících pravidel:

Jednotná přijímací zkouška z matematiky – max. 50 bodů

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů

Prospěch ze ZŠ – max. 15 bodů

Umístění v okresních kolech předmětových olympiád a soutěží v cizích jazycích vyhlášených MŠMT – max. 5 bodů

Hodnocení ZŠ

Hodnocen bude průměr známek za obě pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy u uchazeče o čtyřleté studium, obě pololetí 6. třídy a první pololetí 7. třídy u uchazeče o šestileté studium.

Průměr známek Body za pololetí
1,0 5
1,01 – 1,5 3
1,51 – 1,79 1
1,8 a horší 0
snížená známka z chování v libovolném pololetí nebudou přiděleny žádné body za hodnocení ZŠ

Hodnocení umístění v předmětových olympiádách a soutěžích v cizích jazycích vyhlášených MŠMT

Body budou přiděleny za 1. až 5. místo v okresním kole olympiády z M, Čj, Z, D, Ch, F, Bi a za 1. až 5. místo v okresním kole soutěže v Aj, Nj, Šj, Fj a Rj. Akceptujeme pouze výše uvedené soutěže typu A, které MŠMT vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel

 1. místo – 5 bodů, 2. místo – 4 body, 3. místo – 3 body, 4. místo – 2 body, 5. místo – 1 bod.

Lze získat maximálně 5 bodů.

Podklady pro udělení bodů doložte nejpozději do 1. 3. 2020. Doložit lze diplomem nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou.

Ředitelka školy má právo do 31. ledna 2020 změnit některá kritéria přijímacího řízení.

 

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy

V Praze dne 7. 11. 2019