Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, první kolo přijímacího řízení.

Ve školním roce 2021/2022 škola otevře 1 třídu prvního ročníku šestiletého studia pro žáky 7. tříd ZŠ (30 žáků) a 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia jazyků pro žáky z 9. tříd (30 žáků).

Kód a obor vzdělání:

 • Šestileté studium: 79-41-K/61 Gymnázium
 • Čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium

 

Přihláška ke studiu na SŠ musí být podána prostřednictvím formuláře platného pro školní rok 2021/2022 do 1. 3. 2021.

Přihlášku lze zaslat poštou nebo odevzdat v kanceláři školy

 • v Po – Čt  od 7.15 do 15.30 hodin
 • v Pá do 14.00 hodin.

Na přihlášce uchazeč může uvést až dvě školy, přičemž jednotné testy pak bude uchazeč skládat na obou školách v pořadí, které uvede na přihlášce. Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. V případě, že je zákonný zástupce jako fyzická osoba majitelem datové schránky, pak je třeba ID datové schránky taktéž v přihlášce uvést.

 

Termíny přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium:

 • termín – 12. 4. 2021 3. 5. 2021, ve škole uvedené na přihlášce jako 1. v pořadí
 • termín – 13. 4. 2021 4. 5. 2021, ve škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí

šestileté studium:

 • termín – 14. 4. 2021 5. 5. 2021, ve škole uvedené na přihlášce jako 1. v pořadí
 • termín – 15. 4. 2021 6. 5. 2021, ve škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí

 

Poznámka: oba termíny jsou rovnocenné, výsledky se zpracovávají za oba termíny společně, uchazeči bude započten lepší výsledek z každého testu.

 • Uchazeč, který se ze závažného důvodu nedostaví na jednotné písemné zkoušky, musí být písemně omluven nejpozději do 3 dnů od data konání zkoušky. Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou 12. a 13. 5. 2021 2. a 3. 6. 2021
 • Uchazečům bude nejpozději 14 dní před konáním písemné zkoušky odeslána na adresu zákonného zástupce pozvánka s podrobnými informacemi a kódem, pod kterým budou zveřejněny výsledky uchazeče.

 

Informace o přijetí či nepřijetí uchazeče

 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí o nepřijetí. Po doručení rozhodnutí o nepřijetí lze ve lhůtě tří pracovních dní podat odvolání. Odvolání je třeba podat písemně ředitelce školy.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
 • Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) v platném znění, máte před vydáním rozhodnutí právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Využijete-li tohoto práva, můžete tak učinit na Gymnáziu Čakovice, Praha 9, náměstí 25. března 100, v termínu 30. 4. 2021 21. 5. 2021 v době od 8.00 do 11.00 hod. v kanceláři školy. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 283 931 391.

 

Kritéria přijímacího řízení na Gymnáziu Čakovice

 • Do 1. ročníku čtyřletého i šestiletého studia bude přijato 30 žáků.
 • Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku. Podrobnosti viz https://www.cermat.cz/
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč přiloží k přihlášce.
 • Uchazeč, který získal předchozí vzdělání mimo ČR, musí k přihlášce doložit vysvědčení ze zahraniční školy za poslední dva ročníky v originálním znění (nebo jejich ověřené kopie) a současně úředně ověřený překlad do českého jazyka. Při přijímacím řízení se mu na základě žádosti promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ředitelka školy vytvoří pořadí těchto uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.
 • Podmínkou pro přijetí je získání alespoň 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky a alespoň 15 bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.
 • Ředitelka školy stanoví pořadí žáků dle získaných bodů, uchazeč může získat nejvýše 115 bodů dle následujících pravidel:
 • Jednotná přijímací zkouška z matematiky – max. 50 bodů
 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
 • Prospěch ze ZŠ – max. 10 bodů
 • Umístění v okresních kolech předmětových olympiád a soutěží v cizích jazycích vyhlášených MŠMT – max. 5 bodů

Hodnocení ZŠ

 • Hodnocen bude průměr známek za první pololetí 8. třídy a první pololetí 9. třídy u uchazeče o čtyřleté studium, první pololetí 6. třídy a první pololetí 7. třídy u uchazeče o šestileté studium.
Průměr známek Body za pololetí
1,0 5
1,01 – 1,5 3
1,51 – 1,79 1
1,8 a horší 0
 • Snížená známka z chování v libovolném pololetí – nebudou přiděleny žádné body za hodnocení ZŠ

Hodnocení umístění v předmětových olympiádách a soutěžích v cizích jazycích vyhlášených MŠMT.

 • Body budou přiděleny za 1. až 5. místo v okresním kole olympiády z M, Čj, Z, D, Ch, F, Bi a za 1. až 5. místo v okresním kole soutěže v Aj, Nj, Šj, Fj a Rj. Akceptujeme pouze výše uvedené soutěže typu A, které MŠMT vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel.
1. místo 5 bodů
2. místo 4 body
3. místo 3 body
4. místo 2 body
5. místo 1 bod
 • Lze získat maximálně 5 bodů.
 • Podklady pro udělení bodů doložte nejpozději do 1. 3. 2021. Doložit lze diplomem nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou.

Postup v případě shodného počtu bodů více uchazečů:

Pokud se na hranici počtu přijímaných uchazečů objeví dva nebo více uchazečů se shodným bodovým hodnocením, bude přijat uchazeč s lepším výsledkem přijímací zkoušky, v případě další shody s lepším výsledkem testu z matematiky.

Ředitelka školy má právo do 31. ledna 2021 změnit některá kritéria přijímacího řízení.

 

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy

V Praze dne 5. 11. 2020