Absolvent Gymnázia Čakovice:

 • je motivován pro další studium na vysoké škole jakéhokoliv zaměření v České republice i zahraničí
 • plně si uvědomuje roli vzdělání v lidském životě a potřebu celoživotního vzdělávání
 • zvládá povinné učivo všech všeobecně vzdělávacích předmětů a nad rámec povinného učiva ovládá na potřebné úrovni učivo volitelných předmětů a je vybaven potřebnými oborovými kompetencemi pro následné vysokoškolské studium zvoleného oboru
 • využívá účelně administrativní SW, bezpečně zvládá rutinní operace s ICT a využívá je na podporu svého studia i jako podporu pro řešení běžných situací
 • v oblasti ICT disponuje znalostmi a dovednostmi, které jsou očekávány vysokými školami, má ucelenou představu o zdrojích, z nichž je možné čerpat aktuální informace
 • zvládá anglický jazyk na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce
 • druhý cizí jazyk zvládá na úrovni B1
 • je zodpovědný, s dobrými pracovními návyky, umí se vypořádat s neúspěchem a překonávat překážky
 • je připraven pro tvořivou, samostatnou i týmovou práci, je komunikativní a kreativní
 • je schopen objektivně ohodnotit výkon svůj a svých spolužáků, zvládá techniky hodnocení, umí vyslovit i přijmout kritiku, umí pochválit a přijmout pochvalu
 • na základě znalostí našich národních tradic a historie vnímá a hodnotí důsledky členství České republiky v mezinárodních společenstvích
 • respektuje odlišnosti jiných národů, jejich historii, náboženství a kulturu a dokáže zaujmout a aktivně hájit potřebné postoje při setkání s projevy rasismu a xenofobie
 • rozumí principům, na nichž spočívají zákony a je si vědom svých občanských práv a povinností
 • zvládá diskusi, umí prosadit své oprávněné zájmy a obhájit své názory
 • má zkušenosti s účastí v humanitárních aktivitách, pomoc druhým je mu blízká
 • je schopen vhodně prezentovat a obhájit výsledky své práce
 • je manuálně zručný, zvládá laboratorní techniku, přístroje a zařízení, s nimiž se v průběhu studia seznámil, umí zacházet s digitální technikou a využívat ji ve všech předmětech, kde je to účelné
 • rozhoduje se uváženě podle dané situace, poskytuje dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • chápe nebezpečí související s užíváním návykových látek a je schopen se v konfrontaci s drogou správně rozhodnout
 • angažuje se pro školu, zapojuje se do akcí pořádaných školou, vnímá reprezentaci školy a účast v soutěžích jako možnost porovnat své schopnosti a dovednosti s vrstevníky a jako možnost šířit dobré jméno gymnázia na veřejnosti