Informace o studiu

Od školního roku 2007/2008 je Gymnázium Čakovice fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od školního roku 2015/2016 jsme také fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK.

Jednotlivé druhy studia na Gymnáziu Čakovice

  • 1) gymnázium všeobecné šestileté, kód oboru 79-41-K/61
  • 2) gymnázium všeobecné čtyřleté, kód oboru 79-41-K/41 – rozšířená výuka jazyků

Pro školní rok 2019/2020 škola plánuje otevřít

  • 1 třídu prvního ročníku šestiletého studia se všeobecným zaměřením pro žáky 7. tříd ZŠ (30 studentů).
  • 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia s všeobecným zaměřením a s rozšířenou výukou jazyků pro žáky z 9. tříd (30 studentů).
  • Kritéria přijetí najdete v sekci „Pro uchazeče – přijímací řízení“.

Současný stav na škole

Letos na gymnáziu studuje 270 studentů v 10 třídách.

Cizí jazyky

Šestileté i čtyřleté studium probíhá podle školního vzdělávacího programu Dveře ke vzdělání otevřené.

Na šestiletém studiu je od 1. ročníku povinná angličtina a druhý cizí jazyk dle výběru žáka – němčina, francouzština, ruština, španělština. Latina je povinná v 5. – 6. ročníku. Ve studiu všeobecném jsou ve vyšších ročnících posilněny hodiny matematiky a přírodovědných předmětů, studenti si vybírají 2 volitelné semináře dle svého zájmu a dle nabídky školy .

Čtyřleté studium

Od školního roku 2014/2015 jsme opět otevřeli čtyřleté studium všeobecného zaměření, avšak s rozšířenou výukou cizích jazyků. Od 1. ročníku je povinná angličtina, předpokládáme již určitou znalost jazyka na úrovni A1 – B1. Již o d 1. ročníku je povinný 2. cizí jazyk dle výběru – němčina, francouzština, ruština, španělština. Ve 3. a 4. ročníku studia budou mít studenti možnost získat základní znalosti jazyků, které se jinde na gymnáziích nevyučují : dle svého zájmu si zvolí mezi čínštinou, japonštinou, arabštinou, novořečtinou, popř. vietnamštinou. Pokud si z těchto jazyků nevyberou, budou mít latinu, nebo si mohou vybrat další cizí jazyk, který se na škole vyučuje a oni ho nemají. Při výuce těchto jazyků škola spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Volitelné předměty pro všechny druhy studia dle zájmu žáků

Semináře z jednotlivých předmětů (čeština, zeměpis, dějepis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika), literární seminář, psychologie, latina, deskriptivní geometrie, základy společenských věd.

Konverzace v anglickém jazyce je povinně volitelným předmětem na všech typech studia. Další volitelné, eventuálně nepovinné předměty se otevírají podle zájmu žáků a podle možností školy. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů umožňuje studentům výrazně modifikovat jejich studijní zaměření s ohledem na vlastní zájmy, cíle a potřeby. V posledních ročnících studia jsou studenti v semináři informatiky připravováni ke složení mezinárodních zkoušek ECDL.

Škola pořádá pro všechny třídy 1. ročníku seznamovací kurz začátkem září, pro 3. ročníky šestiletého studia a 1. ročníky čtyřletého studia lyžařský kurz, pro 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia sportovně turistický kurz – cyklistický nebo vodácký – dle zájmu studentů. Ve 2. pololetí 4. ročníku šestiletého studia a ve 2. ročníku čtyřletého studia pořádáme několikadenní geomorfologickou exkurzi po České republice. Dále pořádáme dle možností exkurze do zahraničí i se zaměřením na jazyk (Anglie, Německo, Francie, Rakousko) a poznávání (Itálie, Polsko). Studenti se účastní různých kulturních akcí, sportovních a výtvarných soutěží, koncertů a olympiád.

Velmi dobrou úroveň má výuka estetické výchovy: výtvarná výchova je zaměřena na textilie a keramiku – ve škole máme vlastní keramickou pec, v rámci výuky hudební výchovy se konají koncerty, na kterých účinkují studenti, učitelé, eventuálně i významní hosté.

Gymnázium je vybaveno odbornými učebnami IVT, fyziky, chemie, biologie, dějepisu, zeměpisu, hudební výchovy, ateliérem pro výtvarnou výchovu (s elektrickou vypalovací pecí na keramiku), 2 počítačovými učebnami (s připojením na internet), 5 interaktivními tabulemi (učebna dějepisu, zeměpisu, fyziky, chemie a učebna biologie) a multifunkčními jazykovými laboratořemi. Dále jsou k dispozici dvě tělocvičny, gymnastický koberec a venkovní hřiště.

Škola spolupracuje s organizací Člověk v tísni při projektu Postavme školu v Africe, s Českým rozhlasem v projektu Světluška na pomoc nevidomým a pomáhá při sbírkách Šance a Fond Sidus. Každoročně pořádáme charitativní běh – vždy ke Dni Země – a získáváme tak finanční prostředky pro potřebné kamarády. V roce 2015/2016 jsme takto „vyběhali“ peníze na invalidní vozík pro žáka čakovické základní školy.

Stravování studentů je zajištěno v jídelně ZŠ v sousední budově (přístup krytou chodbou).

Každoročně se koná maturitní ples, na kterém kromě stužkování maturantů probíhá také slavnostní přijetí žáků do 1. ročníku.

U absolventů gymnázia se předpokládá především uplatnění ve studiu na vysokých školách. Ve studiu na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo na jazykové škole pokračuje každoročně asi 95 % studentů.

Procento úspěšnosti přijetí na VŠ se pohybuje v rozmezí 98-100%.

Absolventi, kteří ve studiu pokračovat nebudou, mohou nalézt dobré uplatnění v praxi (v administrativě) vzhledem ke znalosti dvou cizích jazyků a ke zkušenosti s prací na PC.