Základní informace

Jsme menší gymnázium na okraji Prahy. Nabízíme všeobecné vzdělání středoškolské úrovně, zakončené maturitní zkouškou. Od školního roku 2007/2008 jsme fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2015 také fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školu 300 studentů v 10 třídách.
Z cizích jazyků vyučujeme kromě angličtiny němčinu, španělštinu, francouzštinu, ruštinu, latinu a čínštinu.

Kapacita jedné třídy je 30 žáků. Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu Dveře ke vzdělání otevřené.

Naším cílem je připravit studenty na vysokoškolské studium. Většina absolventů našeho gymnázia úspěšně složila přijímací zkoušky na VŠ.

Jednotlivé druhy studia na Gymnáziu Čakovice

  • 1) gymnázium šestileté, kód oboru 79-41-K/61
  • 2) gymnázium čtyřleté, kód oboru 79-41-K/41

Pro školní rok 2024/2025 škola plánuje otevřít

  • 1 třídu prvního ročníku šestiletého studia s posílenou výukou informatiky a jazyků pro žáky 7. tříd ZŠ (30 studentů).
  • 1 třídu prvního ročníku čtyřletého studia s posílenou výukou jazyků pro žáky z 9. tříd (30 studentů).
  • Kritéria přijetí najdete v sekci „Pro uchazeče – přijímací řízení“.

Průběh studia

Studium probíhá podle učebních plánů jednotlivých oborů, v obou oborech je posílena výuka jazyků, konverzace v anglickém jazyce probíhá s rodilým mluvčím. Jako další cizí jazyk si žáci mohou vybrat jazyk německý, španělský (ve vyšších ročnících s rodilým mluvčím), ruský, francouzský nebo čínský. V šestiletém studiu je posílena i výuka informatiky.

Škola pořádá pro všechny třídy 1. ročníku seznamovací kurz začátkem září, pro 3. ročníky šestiletého studia a 1. ročníky čtyřletého studia lyžařský kurz, pro 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia sportovně turistický kurz. Ve 2. pololetí 4. ročníku šestiletého studia a ve 2. ročníku čtyřletého studia pořádáme několikadenní geomorfologickou exkurzi po České republice. Dále pořádáme dle možností exkurze do zahraničí i se zaměřením na jazyk (Anglie, Německo, Francie, Rakousko) a poznávání (Itálie, Polsko). Studenti se účastní různých kulturních akcí, sportovních a výtvarných soutěží, koncertů a olympiád.

Gymnázium je vybaveno odbornými učebnami informatiky, multifunkční jazykovou laboratoří, odbornou učebnou chemie, biologie a fyziky, ateliérem pro výtvarnou výchovu (s elektrickou vypalovací pecí na keramiku), ve všech třídách jsou interaktivní tabule nebo dataprojektory.

Stravování studentů je zajištěno v jídelně ZŠ v sousední budově (přístup krytou chodbou).

Volitelné předměty pro všechny druhy studia dle zájmu žáků

V předmaturitním ročníku si žáci vybírají jeden volitelný předmět, v maturitním ročníku si vybírají humanitní nebo přírodovědný blok a další volitelný seminář.

Součástí humanitního bloku jsou předměty dějepis, základy společenských věd a zeměpis, přírodovědný obsahuje učivo předmětů biologie, chemie a fyzika.

Volitelné předměty a semináře si žák vybírá dle zájmu a možností školy, např. semináře rozšiřující povinné předměty, nabízíme latinu a deskriptivní geometrii, základy čínštiny, literární seminář, tvůrčí psaní, jazykové konverzace, …

Další informace o škole

Gymnázium Čakovice je partnerskou školou autorizovaného centra zkoušek Cambridge English, což znamená, že jsou v naší škole pořádány prezentace a semináře týkající se těchto prestižních mezinárodních jazykových zkoušek a naši žáci jsou pravidelně informováni o všech detailech těchto zkoušek – od formátu, přes obsah po termíny.

Naše škola se zapojila do vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.), který pomáhá mladým lidem v osobním rozvoji a v získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě i práci.

Škola spolupracuje s organizací Člověk v tísni, s Českým rozhlasem v projektu Světluška na pomoc nevidomým a pomáhá při sbírkách Šance a Fond Sidus. Každoročně pořádáme charitativní běh – vždy ke Dni Země – a získáváme tak finanční prostředky pro potřebné kamarády. V roce 2015/2016 jsme takto „vyběhali“ peníze na invalidní vozík pro žáka čakovické základní školy.

Každoročně se koná maturitní ples, na kterém kromě stužkování maturantů probíhá také slavnostní přijetí žáků do 1. ročníku.