Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“).

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1. Název

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem gymnázia je hlavní město Praha, Zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva města Prahy pod č. j. 13/5 z 26. 1. 2012. Škola je zřízena jako příspěvková organizace, poskytuje vzdělání ve vzdělávacích oborech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Ředitelka školy: Mgr. Iva Nosková

Zástupci ředitelky školy: Mgr. Robert Kostner, Mgr. Ivana Weintrittová

Pedagogičtí pracovníci

Hospodářka školy: Eva Koubíková

Výchovný poradce: Mgr. Matúš Ivan, PhD.

Metodik prevence: Mgr. Denisa Andělová

GDPR – pověřenec Gymnázia Čakovice: Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic s.r.o.

THP pracovníci (účetní, školník, uklízečky, vrátná, technický a administrativní pracovník v IT)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Čakovice, náměstí 25. března 100, 196 00 Praha 9 – Čakovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium Čakovice, náměstí 25. března 100, 196 00 Praha 9 – Čakovice

4.3 Úřední hodiny

Po dobu prázdnin jsou úřední hodiny vždy ve středu od 9.00 do 12.00. V případě potřeby je možné sjednat si jiný termín (emailem na adresu kancelar@gymcak.cz).

Po
Út
St
Čt
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
12:00 - 14:00
12:00 - 14:00
12:00 - 15:00
12:00 - 14:00
12:00 - 13:30

4.4 Telefonní čísla

ústředna: +420 283931391

4.5 Adresa internetové stránky

www.gymcak.cz

4.6 Adresa e-podatelny

kancelar@gymcak.cz

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:
USB flash disk, CD, DVD.

4.7 adresa datové schránky

unt4dwe

5. Školská rada

Složení školské rady

6. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu pro akce školy:

2003400025/6000

Hlavní účet:

2003400009/6000

7. IČ

61387835

8. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

9. Dokumenty

9.1 Seznam hlavních dokumentů
9.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě – IS Bakaláři

9.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte).
Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  – po předchozí domluvě s hospodářkou školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s ředitelkou školy
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – po předchozí domluvě s ředitelkou školy
 • Záznamy z pedagogických rad – po předchozí domluvě s ředitelkou školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – po předchozí domluvě s ředitelkou školy

9.2 Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu).

10. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

11. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Předpisy

12.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
12.2 Vydané právní předpisy
Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

13. Úhrady za poskytování informací

13.1 Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
1. Sazba za pořízení jednostranné kopie nebo tisku:
A4 jednostranně 2,00 Kč/ks
A4 oboustranně 3,00 Kč/ks
A3 jednostranně 2,00 Kč/ks
A3 oboustranně 4,00 Kč/ks

Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než A4 nebo A3 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A3.

Sazba za pořízení kopie do elektronické podoby:
A4 jednostranně 1,00 Kč/ks
A4 oboustranně 1,00 Kč/ks
A3 jednostranně 1,00 Kč/ks
A3 oboustranně 1,00 Kč/ks

Výše úhrady za pořízení kopie – skenu dokumentu v sobě nezahrnuje činnost zaměstnance, která je spojena s anonymizací dokumentu. Tato činnost je stanovena v časovém poměru k průměrné hodinové sazbě platu zaměstnance podle bodu 4.

2. Sazba za technické nosiče dat
(pokud tuto formu žadatel vyžaduje):
1 ks CD 6 Kč
1 ks DVD (4,7 GB) 8 Kč

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny
požadovaného technického nosiče dat.

3. Sazba za odeslání informace žadateli:
Poštovné se předepisuje podle skutečných nákladů podle aktuálních tarifů České pošty, s.p. Informace se poštou odesílá doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, je-li nutný doklad o doručení.

4. Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí:
Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledání činí 3000 Kč za každou celou jednu hodinu práce jednoho zaměstnance. Čas je počítán tak, že za každých započatých 15 minut práce je účtováno 75 Kč.
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace více zaměstnanci je úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informace jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), jsou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

5. Vystavení stejnopisu vysvědčení: 100 Kč

6. Osvobození od úhrady nákladů:
Nepřesáhnou-li náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně. Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se nepovažuje vyhledání informace celkově kratší než 1 hodina.

7. Forma úhrady:
bezhotovostně – na účet školy 2003400009/6000
hotově v kanceláři školy

13.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

14. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

15. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy zde.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.