Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem gymnázia je hlavní město Praha,  zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva města Prahy pod č. j. 13/5 z 26. 1. 2012. Škola je zřízena jako příspěvková organizace, poskytuje vzdělání ve vzdělávacích oborech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

3. Organizační struktura

Rok 2018

Ředitelka školy: Mgr. Iva Nosková

Zástupkyně ředitelky školy: RNDr. Olga Švábová

Vedoucí učitelka: Mgr. Ivana Weintrittová

Pedagogičtí pracovníci

Hospodářka školy: Kristýna Nováková

Výchovná poradkyně: PhDr. Jana Starečková

Metodik prevence: Mgr. Denisa Andělová

GDPR – pověřenec Gymnázia Čakovice: Eva Šmídová

GDPR – kontaktní osoba Gymnázia Čakovice: Ing. Jiří Válek

THP pracovníci (účetní, školník, uklízečky, vrátná, technický a administrativní pracovník v IT)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Čakovice, náměstí 25. března 100, 196 00 Praha 9 – Čakovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium Čakovice, náměstí 25. března 100, 196 00 Praha 9 – Čakovice

4.3 Úřední hodiny

Po
Út
St
Čt
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
12:00 - 14:00
12:00 - 14:00
12:00 - 15:00
12:00 - 14:00
12:00 - 13:30

4.4 Telefonní čísla

ústředna: +420 283931391

ředitelka: +420 283930380

zástupkyně ředitelky: +420 283931391, linka 23

výchovná poradkyně: +420 283931391, linka 26

4.5 Adresa internetové stránky

www.gymcak.cz

4.6 Adresa e-podatelny

kancelar@gymcak.cz

4.7 adresa datové schránky

unt4dwe

5. Školská rada

Složení školské rady

6. Přímé platby lze poukázat

Číslo účtu: 2003400009

Kód banky: 6000

7. IČ

61387835

8. DIČ

CZ61387835

9. Dokumenty

9.1 Seznamy hlavních dokumentů

10. Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách školy – www.gymcak.cz. Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

11. Příjem žádostí a dalších podání

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu též ústně nebo elektronicky u ředitele školy nebo jeho zástupců. Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se postupuje podle správního řádu.

12. Opravné prostředky

Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitelky školy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne doručení. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy