Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem gymnázia je hlavní město Praha,  Zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva města Prahy pod č. j. 13/5 z 26. 1. 2012. Škola je zřízena jako příspěvková organizace, poskytuje vzdělání ve vzdělávacích oborech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

3. Organizační struktura

Ředitelka školy: Mgr. Iva Nosková

Zástupci ředitelky školy: Mgr. Robert Kostner, RNDr. Olga Švábová

Pedagogičtí pracovníci

Hospodářka školy: Eva Koubíková

Výchovný poradce: Mgr. Matúš Ivan, PhD.

Metodik prevence: Mgr. Denisa Andělová

GDPR – pověřenec Gymnázia Čakovice: Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic s.r.o.

GDPR – kontaktní osoba Gymnázia Čakovice: Ing. Jiří Válek

THP pracovníci (účetní, školník, uklízečky, vrátná, technický a administrativní pracovník v IT)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Čakovice, náměstí 25. března 100, 196 00 Praha 9 – Čakovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium Čakovice, náměstí 25. března 100, 196 00 Praha 9 – Čakovice

4.3 Úřední hodiny

Po dobu epidemiologických opatření jsou úřední hodiny omezeny. Školu je možné navštívit v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 13.00.

Po dobu prázdnin jsou úřední hodiny vždy ve středu od 9.00 do 12.00. V případě potřeby je možné sjednat si jiný termín (telefonicky v dopoledních hodinách nebo emailem).

Po
Út
St
Čt
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
12:00 - 14:00
12:00 - 14:00
12:00 - 15:00
12:00 - 14:00
12:00 - 13:30

4.4 Telefonní čísla

ústředna: +420 283931391

4.5 Adresa internetové stránky

www.gymcak.cz

4.6 Adresa e-podatelny

kancelar@gymcak.cz

4.7 adresa datové schránky

unt4dwe

5. Školská rada

Složení školské rady

6. Přímé platby lze poukázat

Číslo účtu: 2003400009

Kód banky: 6000

7. IČ

61387835

8. DIČ

CZ61387835

9. Dokumenty

10. Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách školy – www.gymcak.cz. Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 110/2019 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

11. Příjem žádostí a dalších podání

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu též ústně nebo elektronicky u ředitele školy nebo jeho zástupců. Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se postupuje podle správního řádu.

12. Opravné prostředky

Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitelky školy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne doručení. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  • Portál veřejné správy – zde jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

14. Předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování OÚ
  • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
Poskytování informacíPoznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojíchA4 jednostranné2,00
 A3 jednostranné2,00
 A4 oboustranné3,00
 A3 oboustranné4,00
2. TiskA4 černobílé2,00
 A4 barevné10,00
3. Kopírování na magnetické nosičeCD, DVD20,00
4. Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
5. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatné
6. Rozsáhlé vyhledávání a poskytování informací (pokud je poskytnutí informace celkově kratší než 1 hod., úhrada nákladů se nevyžaduje)každá celá 1 hod.250,00
7. Vydání duplikátu vysvědčení 100,00

Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 Sazebníku, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.