Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“).

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1. Název

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem gymnázia je hlavní město Praha,  Zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva města Prahy pod č. j. 13/5 z 26. 1. 2012. Škola je zřízena jako příspěvková organizace, poskytuje vzdělání ve vzdělávacích oborech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Ředitelka školy: Mgr. Iva Nosková

Zástupci ředitelky školy: Mgr. Robert Kostner, Mgr. Ivana Weintrittová

Pedagogičtí pracovníci

Hospodářka školy: Eva Koubíková

Výchovný poradce: Mgr. Matúš Ivan, PhD.

Metodik prevence: Mgr. Denisa Andělová

GDPR – pověřenec Gymnázia Čakovice: Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic s.r.o.

THP pracovníci (účetní, školník, uklízečky, vrátná, technický a administrativní pracovník v IT)

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Čakovice, náměstí 25. března 100, 196 00 Praha 9 – Čakovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium Čakovice, náměstí 25. března 100, 196 00 Praha 9 – Čakovice

4.3 Úřední hodiny

Po dobu prázdnin jsou úřední hodiny vždy v úterý od 9.00 do 12.00. V případě potřeby je možné sjednat si jiný termín (emailem na adresu kancelar@gymcak.cz).

Po
Út
St
Čt
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
12:00 - 14:00
12:00 - 14:00
12:00 - 15:00
12:00 - 14:00
12:00 - 13:30

4.4 Telefonní čísla

ústředna: +420 283931391

4.5 Adresa internetové stránky

www.gymcak.cz

4.6 Adresa e-podatelny

kancelar@gymcak.cz

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:
USB flash disk, CD, DVD.

4.7 adresa datové schránky

unt4dwe

5. Školská rada

Složení školské rady

6. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu pro akce školy:

2003400025/6000

Hlavní účet:

2003400009/6000

7. IČ

61387835

8. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

9. Dokumenty

9.1 Seznam hlavních dokumentů
9.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě – IS Bakaláři

9.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte).
Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  – po předchozí domluvě s hospodářkou školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s ředitelkou školy
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – po předchozí domluvě s ředitelkou školy
 • Záznamy z pedagogických rad – po předchozí domluvě s ředitelkou školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – po předchozí domluvě s ředitelkou školy

9.2 Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu).

10. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

12. Předpisy

12.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
12.2 Vydané právní předpisy
Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

13. Úhrady za poskytování informací

13.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
Formát A4 jednostranný: 1,50 Kč/A4
Formát A4 oboustranný: 2,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný: 2,50 Kč/A3
Formát A3 oboustranný: 3,00 Kč/A3

2. Tisk na tiskárnách PC
Formát A4 na laserové tiskárně: 2,00 Kč/A4
Formát A4 na ostatních tiskárnách: 2,50 Kč/A4

3. Kopírování na magnetické nosiče
CD: 50,00 Kč/1ks

4. Jiné kopírování a filmování
Video: dle skutečných nákladů

5. Vystavení stejnopisu vysvědčení: 100 Kč

6. Za odeslání informace
Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

7. Další věcné náklady
Dle formy poskytované informace

8. Osobní náklady
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu: 150,00 Kč/hod.

9. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

10. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

13.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

14. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

15. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy zde.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.